น.ส.กนกวรรณ ลือศักดิ์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/7/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080816XXXX
 • Facebook :
 • Email : Kanokwanluesak@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S. B. T. C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่