นางภัทรียา ชาวดร

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 3/7/25XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091078XXXX
 • Facebook :
 • Email : pck3725@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 68173
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570900099291
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่