นายวุฒิกร ป้องตัน

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 2/7/25XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096260XXXX
 • Facebook : Wuthikorn Pongtan
 • Email : wuthikorn.p@ovec.moe.go.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3727
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0426663255
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : -

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่