น.ส.อารีรัตน์ เชื้ออ้วน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/1/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061802XXXX
 • Facebook :
 • Email : areeratkrukak@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0430064273
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่