นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091141XXXX
 • Facebook :
 • Email : rchangprung18@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 51546
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่