น.ส.ชัญญานุช อิ่นคำ

กุศล มีปัญญา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/3/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : Chanyanootch.ink@csws.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : กุศล มีปัญญา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่