นางวิภา กันสีเวียง

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/2/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089852XXXX
 • Facebook : krurung Kunseewiang
 • Email : krurung2564@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570800028082
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่