น.ส.รัชฎา ตาใจ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081167XXXX
 • Facebook :
 • Email : Aunny.sunday@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 130456042661080
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่