นายวิธวินท์ จันทร์ลือ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 5/4/25XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : w.junlue@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่