น.ส.รัชนี วงค์ตะวัน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087614XXXX
 • Facebook : Ratchanee wongtawan
 • Email : wongtawan@live.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 51156
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 131232042661529
 • วิทยฐานะ : ครู
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่