นางนภัสร พันพิงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 17/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093815XXXX
 • Facebook : krupow1729@hotmail.com
 • Email : napasawan.pi@csws.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 742(ส)
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 55745-04266-722
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่