นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภักดี

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/8/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082437XXXX
 • Facebook : Niwat Phanwattanapakdee
 • Email : niwatphanwattana@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.A.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่