นายณัฐกร ทูลศิริ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 16/3/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084488XXXX
 • Facebook : https://web.facebook.com/tahn.edu
 • Email : tahn.edu@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 956
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0430065044
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.WB

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่