นางศรีสุนีย์ กันทาเดช

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/1/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089265XXXX
 • Facebook : srisunee kanthadet
 • Email : srisunee.ka@csws.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 65935304266129
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่