นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 5/12/2XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099721XXXX
 • Facebook :
 • Email : kunanon.j@csws.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เชียงแสนวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่