สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 117 131 248 7
ม.2 91 105 196 5
ม.3 99 103 202 6
ม.4 119 113 232 6
ม.5 99 141 240 7
ม.6 93 113 206 7
รวม 618 706 1324 38

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 16 20 36 นางนภัสร พันพิงค์
ม.1/2 16 20 36 น.ส.รัชฎา ตาใจ
ม.1/3 17 19 36 นางศรีสุนีย์ กันทาเดช นายมนัส ทองคำ
ม.1/4 16 19 35 นางจินตนา ยศดี
ม.1/5 17 19 36 นายเอก กีณณเกชยางค์กูร นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง
ม.1/6 17 17 34 น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี
ม.1/7 18 17 35 นายศิริชัย คำต๊ะ นางสาววารุณี ภูเอี้ยง
ม.2/1 19 21 40 น.ส.กนกวรรณ ลือศักดิ์ นางสายรุ้ง รักษาดี
ม.2/2 18 21 39 น.ส.จินตนา รัตนชัย
ม.2/3 18 21 39 นางสาวสุชาภัสร์ ป้อคำ นายวิธวินท์ จันทร์ลือ
ม.2/4 18 20 38 น.ส.ชลิตา แก้ววรรณา
ม.2/5 18 22 40 นายกฤษณ์ ณ ลำปาง นางสาวอภิลดา ขันคำ
ม.3/1 15 20 35 น.ส.รัชนี วงค์ตะวัน นายบุรินทร์ กฤตสัมพันธ์
ม.3/2 16 18 34 นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
ม.3/3 18 15 33 นางวิจิตรา ฤาชา
ม.3/4 14 19 33 นายพงศ์สุธี เลศักดิ์
ม.3/5 17 18 35 น.ส.โปรดปราน คำเปลว
ม.3/6 20 15 35 น.ส.ชริญญา อุปรัตน์ นายณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
ม.4/1 18 22 40 นางวิภา กันสีเวียง
ม.4/2 17 22 39 นางรัตตินันท์ ทูลศิริ
ม.4/3 20 20 40 ครูปฏิญญา เมืองมา
ม.4/4 15 19 34 นายวัฒนา คำอ้อย
ม.4/5 23 19 42 นายชนะภูมิ อินนอก นายวีรายุทธ พันธุลี
ม.4/6 29 12 41 น.ส.ชรินทร์ทร บุญมา นายนิธิภัทร พรมมา
ม.5/1 11 24 35 นางนันทพร วงศ์อิสยาห์ นายณัฐกร ทูลศิริ
ม.5/2 11 27 38 น.ส.ผณินทรา จันปาลี นายพล ปันเขื่อนขัติ
ม.5/3 11 25 36 นายเมธิชัย ชัยมินทร์ น.ส.ลดาวัลลิ์ วงศ์ใหญ่
ม.5/4 13 23 36 นายธีรยุทธ มาถา
ม.5/5 6 24 30 นายนิมิตร ไตรบุญรักษ์
ม.5/6 14 16 30 นายอนุชิต โปราหา นายนพรัตน์ ทิพย์กรแก้ว
ม.5/7 33 2 35 นายจักรินทร์ ชาวดร
ม.6/1 11 24 35 นายชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
ม.6/2 11 21 32 นางปิติญา สุวรรณรังษี น.ส.อารีรัตน์ เชื้ออ้วน
ม.6/3 10 25 35 นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภักดี นางนิติกานต์ ฟองวาริน
ม.6/4 18 16 34 นายอภิวัฒน์ สิทธิวงค์ นายทัตเทพ จงอมรรัตน์
ม.6/5 13 16 29 นางปวีณา สุวรรณศรี นางสินีนาฎ ชัยเขต
ม.6/6 4 9 13 นายวุฒิกร ป้องตัน
ม.6/7 26 2 28 นายสาธิต อิงอาน
รวม 622 709 1331